Zarządzenie nr 172/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 października 2005w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zarządzenie nr 172/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 października 2005


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok z późn. zm., wprowadzić następujące zmiany:

  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 267 394 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  • dokonać przeniesień między paragrafami na kwotę 2 871 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów 14 937 283 zł
po stronie wydatków 15 322 283 zł
deficyt 385 000 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (67kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 172/05 Burmistrza Pakości
z dnia 28 października 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zmiany przedmiotowego zarządzenia wynikają z:

  • przyjęcia środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.311-48/05 z dnia 19 października 2005r. oraz decyzją Nr WFB.I.3011-48-1/5 z dnia 25 października 2005r.:
    • w kwocie 265 644zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
    • w kwocie 1 400zł z przeznaczeniem na organizację nowych stanowisk pracy – zakup zestawów komputerowych, w związku z realizacją od 1 września 2005r. ustawy o postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
    • w kwocie 350zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  • wykonania kasowego budżetu.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 128 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr XIX/145/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:36:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2700