Uchwała nr XXVII/292/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136)

Uchwała nr XXVII/292/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r., poz. 1082, z późn. zm.2)) dokonać zmiany § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określić następujące przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnione dla operatorów i przewoźników:”.

Wykaz przystanków (150kB) pdf

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVII/292/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r., o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2136), która weszła w życie z dniem 1 marca 2011r., stanowi, iż do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu terytorialnego) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz określenie zasad korzystania z tych obiektów.
W związku z wnioskiem mieszkańców miejscowości Węgierce, gm. Pakość dot. utrudnień w zakresie korzystania z istniejących przystanków komunikacyjnych, po rozpatrzeniu przez Radnych Rady Miejskiej w Pakości zasadności wprowadzenia dodatkowego przystanku na terenie miejscowości Węgierce gm. Pakość, niezbędne jest dokonanie stosownej zmiany w powołanej wyżej uchwale.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 12:07:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431