Zarządzenie nr 228/06BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2006w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Zarządzenie nr 228/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 czerwca 2006


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ) postanawia się,
co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok, wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie
  na kwotę 2 308 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna
  na kwotę 9 000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 • dokonać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
  na kwotę 13 432 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

 • po stronie dochodów 15 914 730 zł
 • po stronie wydatków 18 415 980 zł
 • deficyt 2 501 250 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (67kB) pdf

UZASADNIENIE 
do Zarządzenia Nr 228/06
Burmistrza Pakości
z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Zmiany przedmiotowego zarządzenia wynikają z:

 • przyjęcia dotacji celowej decyzją Nr WFB.I.3011-19/06 z dnia 20 czerwca 2006r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  • wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł
   dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych
   w roku szkolnym 2006/2007,
  • zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 • wykonania kasowego budżetu.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póżn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 14:20:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2784