Zarządzenie nr 153/08 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 października 2008w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2008r.

Zarządzenie nr 153/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 października 2008


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2008r.

Na  podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2008r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (38kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

UZASADNIENIE 
do Zarządzenia Nr 153/08
Burmistrza Pakości
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2008r.

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2009, 12:00:27)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (26 stycznia 2009, 12:02:11)
Zmieniono: Poprawa błędnej daty zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2846