Zarządzenie nr 435/2023BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 9 lutego 2023w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Zarządzenie nr 435/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 lutego 2023


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11 ust.2, art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.1327) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie   zarządzenia   powierzam   Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik (362kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Nr 414/2023 Burmistrza Pakości z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Ocena formalna i merytoryczna została przeprowadzona przez komisję powołaną Zarządzeniem Nr 425/2023 Burmistrza Pakości z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opiniowania ofert złożonych na wykonanie zadnia publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Komisja konkursowa przeanalizowała oferty w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu konkursowym oraz zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po czym przedłożyła Burmistrzowi Pakości opinie, co do złożonych ofert w formie listy ocenionych projektów z propozycją kwot dotacji.
Po zapoznaniu się z opiniami komisji konkursowej Burmistrz Pakości podjął decyzję w sprawie wysokości przyznanych środków publicznych. W wyniku konkursu rozdysponowano kwotę 135.000,00 zł z budżetu Gminy Pakość na 2023 rok. W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 lutego 2023, 10:33:21)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (13 lutego 2023, 07:41:12)
Zmieniono: Publikacja uzasadnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28