Uchwała nr II/12/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 6 grudnia 2006w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1), art.15 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/12/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1), art.15 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758) uchwala się, co następuje:


§ 1.Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki /od każdej osoby/ małych ilości warzyw, kwiatów, płodów rolnych 8,00 zł

2) przy sprzedaży z zajmowanego jednego stanowiska handlowego 22,00 zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty w trybie inkasa.

2. Na inkasenta wyznacza się Pana Damiana Kuzera.

3. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

__________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

 


U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr II/12/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jego poboru.

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem pobierania opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych. Górna stawka opłaty na rok 2007 określana przez Ministra Finansów wynosi 618,33 zł. Wysokość stawek opłaty targowej na rok 2007 proponuje się podwyższyć w pkt 1z 7,00 zł do 8 zł i w pkt 2 - z 20 zł do 22 zł.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2006r. Nr 121 poz. 844), który wskazuje, że rada gminy określa wysokość stawek opłaty targowej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 stycznia 2007, 11:23:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4407