Zarządzenie nr 90/11 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 21 listopada 2011w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Zarządzenie nr 90/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 21 listopada 2011


w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami, w terminie do dnia 15 stycznia 2012r.
 
§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić dla:
a) należności i zobowiązań z dostawcami i odbiorcami według stanu na dzień 30 listopada 2011r.,
b) pozostałych aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
 
§ 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1, powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
 
1.      Anna Emeschajmer – przewodnicząca
2.      Anna Borowiak
3.      Marlena Fiutakiewicz
 
§ 4. Członkowie komisji ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam komisji inwentaryzacyjnej.
 
§ 6.  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.


 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr  90/11
Burmistrza Pakości 
z dnia 21 listopada 2011r.
 
w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami  
 
Zgodnie z zapisem art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację składników majątkowych. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów  i doprowadzenie ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność za zarządzenie inwentaryzacji, terminowe i prawidłowe jej przeprowadzenie ponosi kierownik jednostki.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 listopada 2011, 10:34:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2562