Uchwała nr XXIX/292/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pakość na lata 2022-2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), Rada Miejska w Pakości

Uchwała nr XXIX/292/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pakość na lata 2022-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), Rada Miejska w Pakości


uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pakość na lata 2022-2024” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (1059kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pakość na lata 2022-2024.
2. Omówienie podstawy prawnej
Zgodnie z art. 18 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 1372) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1249), w ramach zadań własnych gminy przewiduje się „opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Jednym z narzędzi służącym do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, były wywiady środowiskowe przeprowadzane przez pracowników socjalnych. Konsultacje odbywały się w trakcie licznych spotkań, wyjazdów o charakterze integracyjnym oraz innych działań środowiskowych podejmowanych przez pracowników socjalnych oraz Asystenta Rodziny. Dodatkowo, wszelkie uzgodnienia dotyczące analizy danych w poszczególnych zagadnieniach były szeroko omawiane i konsultowane z przedstawicielami podmiotów i jednostek organizacyjnych Gminy zaangażowanych do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
4. Uzasadnienie merytoryczne
Obowiązek opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pakość na lata 2022-2024 wynika z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu gminnym obejmują m.in.: diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, prowadzenie interwencji i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodkach wsparcia, współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności mieszkań socjalnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz stosowanie procedury „Niebieskiej Karty”. Celem głównym Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pakość na lata 2022-2024 jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w gminie poprzez udzielanie pomocy osobom nim dotkniętym oraz oddziaływanie na osoby stosujące przemoc. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymaga wdrożenia wyznaczonych celów operacyjnych oraz zadań. Program pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakość na lata 2021-2025 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 i umożliwia aplikowanie o dodatkowe środki finansowe m.in. w oparciu o ogłaszany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program osłonowy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mając na względzie powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje bezpośrednio skutków finansowych. Wszystkie zadania związane z bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, są ujęte w planie finansowym. Plany dotyczące nowych inwestycji, programów, przedsięwzięć wymagających zaangażowania dodatkowych środków finansowych, będą przedmiotem innych konsultacji i uzgodnień z władzami samorządowymi.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 10:06:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72