Zarządzenie nr 239/06Burmistrza Pakościz dnia 5 września 2006w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Pakość na 2007 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu

Zarządzenie nr 239/06
Burmistrza Pakości
z dnia 5 września 2006


w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Pakość na 2007 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 1 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXIII/171/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pakość, postanawiam co następuje:

§ 1. Przystępuje się z dniem 5 września 2006r. do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2007 rok.

§ 2. Ustala się termin składania przez radnych, mieszkańców Gminy Pakość, rady sołeckie, jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, wniosków i uwag do projektu budżetu na 2007 rok, oraz wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań statutowych oraz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – do dnia 30 września 2006 roku.

§ 3. Wnioski, o których mowa w § 2, powinny określać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie jego celowości, skutki finansowe, wysokość nakładów i źródła finansowania, w tym udział własny wnioskodawcy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

UZASADNIENIE 
do Zarządzenia Nr 239/06 B
urmistrza Pakości
z dnia 5 września 2006r.

w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Pakość na 2007 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) projekt budżetu przygotowuje Burmistrz. Podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest konieczne w związku z przystąpieniem do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2007r. i poinformowanie mieszkańców Gminy Pakość, jednostki pomocnicze, radnych o możliwości składania wniosków i uwag do projektu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 14:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3514