Zarządzenie nr 213/06BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2006w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2006 r.

Zarządzenie nr 213/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 kwietnia 2006


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2006 r.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2006r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 213/06
Burmistrza Pakości
z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2006r.

Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 213/06
Burmistrza Pakości
z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2006r.

Budżet Gminy Pakość na rok 2006 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVIII/197/05 z dnia 27 grudnia 2005r.

W uchwale budżetowej określono:

prognozowane dochody na kwotę: 15 843 161 zł
w tym:

dochody własne: 8 763 081 zł
subwencja: 3 840 280 zł
dotacje: 3 239 800 zł

planowane wydatki na kwotę: 17 452 669 zł
planowany deficyt: 1 609 508 zł

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej w I kwartale 2006r.

prognozowane dochody wynoszą: 15 689 376 zł
w tym:

dochody własne: 8 613 797 zł
subwencja: 3 943 962 zł
dotacje: 3 131 617 zł

planowane wydatki wynoszą: 17 298 884 zł
planowany deficyt wynosi: 1 609 508 zł

Planowany deficyt planuje się pokryć ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środków nadwyżki budżetowej.

Wykonanie budżetu za I kwartał przedstawia się jn.

dochody zrealizowano na kwotę: 4 464 684 zł
w tym:

dochody własne: 2 205 713 zł
subwencja: 1 490 828 zł
dotacje: 768 143 zł

wydatki zrealizowano na kwotę: 4 074 728 zł
w tym:

wydatki bieżące: 3 901 415 zł
dotacje z budżetu gminy dla: 157 750 zł

Ośrodka Kultury i Turystyki: 99 000 zł
Biblioteki w Pakości: 24 000 zł
Miejsko-Gminnego LZS: 11 250 zł
Klubu Sportowego “Notecianka”: 15 000 zł
MUKS “Sokół”: 8 500 zł
wydatki majątkowe: 15 563 zł

osiągnięto nadwyżkę w wysokości: 389 956 zł

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:49:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3195