Zarządzenie nr 358/2018Burmistrza Pakościz dnia 27 sierpnia 2018w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2018r.

Zarządzenie nr 358/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.1)) w związku z uchwałą Nr XIV/138/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. niżej wymienione informacje Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
  1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2018r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za pierwsze półrocze 2018r.
  4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2018r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (1464kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 358/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2018r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3,
3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 sierpnia 2018, 13:06:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407