Uchwała nr XXVIII/281/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz PakościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.2))

Uchwała nr XXVIII/281/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Pakości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/116/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Pakości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020r. poz. 574) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) poza jezdnią – 75,00 zł”
2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w jezdni – 100,00 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1005 i poz. 1595.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmiany uchwały Nr XIII/116/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Pakości.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Na podstawie art. 40 ust. 9 ww. ustawy, przy ustalaniu stawek, o których mowa w ust. 8, uwzględnia się kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego, rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Z uwagi na otrzymaną skargę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 października 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa ruchu drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Pakości, podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji postanowień zawartych w art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych. Zmianie ulegają zapisy uchwały w brzmieniu rocznych stawek opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:
1) z „w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym – 75, 00 zł” na „poza jezdnią – 75,00 zł”;
2) z „w pasie drogowym w obszarze zabudowanym – 100,00 zł” na „w jezdni – 100,00 zł”.
5. Ocena skutków finansowych:
Nie dotyczy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 grudnia 2021, 10:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85