Uchwała nr XXXVIII/384/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2022w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2023r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1) ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 333)

Uchwała nr XXXVIII/384/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1) ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 333)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą naliczania podatku rolnego na 2023 rok na obszarze Gminy Pakość, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022r. poz.995) z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 66,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia ceny skupu 1 dt żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2023 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U z 2020r. poz. 333) średnia cena skupu żyta jest ogłaszana corocznie Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022r., poz. 995) cena wynosi 74,05 zł za 1 dt. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje / uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji. Powyższa uchwała otrzymała pozytywną opinię Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z dnia 03.11.2022r.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Średnia cena skupu żyta na rok 2023 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w znacznym stopniu obciążyłaby podatników podatku rolnego. W związku z powyższym Rada Miejska w Pakości korzystając z uprawnień wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, obniża średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok na terenie Gminy Pakość do kwoty 66,00 zł za 1 dt.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 grudnia 2022, 13:05:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112