Uchwała nr II/21/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]) oraz § 28 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])

Uchwała nr II/21/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]) oraz § 28 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Powołać stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w następującym składzie:
  1. p. Groń Zygmunt,
  2. p. Kujawa Tomasz,
  3. p. Lewandowski Mariusz,
  4. p. Orzechowski Jacek,
  5. p. Perdał Józef. 
§ 2. Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będzie całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem placówek oświatowych, sprawy związane z kulturą, turystyką i sportem, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225.  
 
 

 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr II/21/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 
Zgodnie z art. 21ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz w oparciu o § 28 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Pakość, Rada Miejska powołuje ze swojego składu Komisje stałe do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
W związku z powyższym Rada Miejska powołała Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, której przedmiotem działania będą zagadnienia związane z prowadzeniem placówek oświatowych, a także sprawy związane z kulturą, turystyką i sportem na terenie Gminy Pakość.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 marca 2015, 10:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613