Zarządzenie nr 132/2016BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 czerwca 2016zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r.

Zarządzenie nr 132/2016
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 czerwca 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r. z późn. zm, wprowadzić następujące zmiany:

1) zwiększyć środki dotacji celowej:
a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48 588,00 zł,
b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 148,17 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 48 736,17 zł,
b) przeniesienie na kwotę 14 773,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 31 772 577,57 w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 31 043 377,57 zł;
a) dochody własne 17 638 435,00 zł,
b) subwencje 6 287 294,00 zł,
c) dotacje celowe 7 117 648,57 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 729 200,00 zł;
a) dochody ze sprzedaży majątku 679 200,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 974 614,57 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 29 921 993,57 zł:
a) wydatki jednostek budżetowych 20 984 138,85 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 894 508,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 089 630,37 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 444 560,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 049 513,72 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 41 681,00 zł,
e) obsługa długu 402 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 052 621,00 zł:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 022 621,00 zł,
b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 30 000,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 202 037,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 833 467,00 zł i pożyczek w kwocie 2 300 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 068 570,00 zł.

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r. określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Załączniki (560kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890 orazz 2016r. poz.195.
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 132/2016
Burmistrza Pakości
z 10 czerwca 2016r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2016r. jest konsekwencją zwiększenia dotacji celowej decyzją nr WFB.I.3120.3.36.2016/19 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48 588,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu oraz decyzją nr WFB.I.3120.3.29.2016/19 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 148,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu lokali mieszkalnych przeniesiono środki w ramach rozdz. 70095 Pozostała działalność, natomiast w rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono środki na potrzeby zw. z ochroną przeciwpożarową. Na wniosek dyrektora Przedszkola przeniesiono środki w ramach planu finansowego jednostki z przeznaczenie na zakup pomocy dydaktycznych oraz na szkolenia pracowników w ramach dokształcania nauczycieli.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz może dokonywać zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2016, 11:10:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 502