Uchwała nr XVIII/133/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1251) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz.794)

Uchwała nr XVIII/133/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1251) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz.794)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić stawki podatku od nieruchomości:

1/ Od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej:

a/ mieszkalnych 0,47 zł.


b/ związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,80 zł.


c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,61 zł.


d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 8,11 zł. kwalifikowanym materiałem siewnym


e/ pozostałe / z wyjątkiem garaży / 3,30 zł. w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

f/ garaże 5,65 zł. / z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą /

2/ Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3/ Od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,64 zł.


b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,52 zł.


c/ pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,15 zł. w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części:

  1. grunty i budynki przeznaczone na cele kulturalne i sportowe,
  2. grunty i budynki przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego,
  3. piwnice znajdujące się we wszystkich budynkach z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej oraz przeznaczone i wykorzystane na garaże,
  4. grunty i budowle przeznaczone na cele związane z infrastrukturą komunalną gminy,
  5. budynki lub ich części wykorzystywane do rozwoju kultury informacyjnej na terenach wiejskich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz*Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. Zmiana dotyczy od 1 maja 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 13:12:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3840