Uchwała nr IX/80/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 24 listopada 2015w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2016r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013r. poz. 1381, z późn. zm.2))

Uchwała nr IX/80/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013r. poz. 1381, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą naliczania podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Pakość, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015r. poz. 1025) z kwoty 53,75 za 1 dt do kwoty 43,50 za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Joachimiak

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015r. poz.1045.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r., poz. 40, oraz z 2015 poz. 1045.UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/80/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2016r.

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem ustalenia 1 dt żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2016 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym (Dz. U z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.) średnia cena skupu żyta jest ogłaszana corocznie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015r., poz.1025) cena ta wynosi 53,75 zł za 1 dt.
Ogłoszona średnia cena skupu żyta na rok 2016 w znacznym stopniu obciążyłaby podatników podatku rolnego, w związku z powyższym Rada Miejska w Pakości korzystając z uprawnień wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381, z późn. zm.), obniża średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok na terenie Gminy Pakość do kwoty 43,50 za 1 dt.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 14:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589