Zarządzenie nr 89/11BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 14 listopada 2011w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012 - 2025

Zarządzenie nr 89/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 listopada 2011


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012 - 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 238 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2012 rok
 1. Dochody  budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 29 193 925,00 zł, w tym:
  1) dochody bieżące w kwocie 24 867 811,00 zł
  a) dochody własne 15 447 246,00 zł
  b) subwencje 5 688 571,00 zł 
  c) dotacje celowe 3 731 994,00 zł     
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 zł
  2) dochody majątkowe w kwocie 4 326 114,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 3 403 826,00 zł  
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 3 403 826,00 zł         
  b) dochody ze sprzedaży majątku 652 288,00 zł     
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 270 000,00 zł
 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2012 rok w wysokości 32 964 356,00 zł, w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości 24 351 811,00 zł
  a) wydatki jednostek budżetowych 18 468 563,00 zł                       
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 135 227,92 zł
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 333 335,08 zł                        
  b) dotacje na zadania bieżące 1 010 600,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 280 607,00 zł 
  d) obsługa długu 592 041,00 zł
  2) wydatki majątkowe w wysokości 8 612 545,00 zł
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 8 612 545,00 zł
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3” 5 329 925,00 zł 
 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 770 431,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
  • zaciąganych kredytów w kwocie 3 032 440,00 zł  
   zaciąganych pożyczek w kwocie 737 991,00 zł 
§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2012 – 2025.
 
§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012–2025.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt Budżetu Gminy Pakość na 2012 rok (117kB) pdf
Załącznik nr 1 (184kB) pdf
Załącznik nr 1a (102kB) pdf
Załącznik nr 2 (357kB) pdf
Załącznik nr 3 (90kB) pdf
Załącznik nr 4 (89kB) pdf
Załącznik nr 5 (102kB) pdf
Załącznik nr 6 (82kB) pdf
Załącznik nr 7 (78kB) pdf
Załącznik nr 8 (74kB) pdf
Załącznik nr 9 (98kB) pdf
Załącznik nr 10 (104kB) pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pakość na lata 2012 – 2025 (81kB) pdf
Załącznik nr 1 (128kB) pdf
Załącznik nr 2 (69kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.    
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia
Burmistrza Pakości Nr 89/11
z dnia 14 listopada 2011r.
 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012 - 2025  
 
Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej.
Zgodnie z art. 230 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (21 listopada 2011, 11:52:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2049