Zarządzenie nr 93/2015BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 listopada 2015w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016 - 2029

Zarządzenie nr 93/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 listopada 2015


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016 - 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.[1]), art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2016 rok:
 
1. Dochody  budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 28 075 141,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 27 345 941,00 zł, w tym:
a) dochody własne 17 347 815,00 zł,
b) subwencje 6 323 437,00 zł,
c) dotacje celowe 3 674 689,00 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 729 200,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 679 200,00 zł    
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,       
2. Wydatki  budżetu  gminy na 2016 rok w wysokości 31 375 141,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 26 349 157,00 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych  20 200 019,00 zł,     
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 455 238,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 744 781,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące  1 443 500,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 261 857,00 zł,  
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 41 681,00 zł,
e) obsługa długu  402 100,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości  5 025 984,00 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  4 995 984,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe   30 000,00 zł.  
3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 300 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2016 – 2029.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 1045
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379,  911,  1146, 1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130,  1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia
Burmistrza Pakości Nr 93/2015
z dnia 13 listopada 2015r.
 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016 - 2029  
 
Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej.
Zgodnie z art. 230 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.  
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 08:05:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 858