Zarządzenie nr 50/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 21 sierpnia 2007w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2007r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2007r.

Zarządzenie nr 50/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 21 sierpnia 2007


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2007r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2007r.

Na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104)[1], w związku z Uchwałą Nr XXXII/227/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość za pierwsze półrocze oraz Uchwałą Nr XXXII/228/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze, postanawia się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2007r. w  brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2007r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Przedstawić informacje wymienione w § 1 oraz § 2 w terminie do dnia 31 sierpnia 2007r. Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 50/07
Burmistrza Pakości
z dnia 21 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2007r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2007r.

Zgodnie z art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Pakości przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2007r. oraz informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2007r. do dnia 31 sierpnia 2007r.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3065