Uchwała nr XXIX/298/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.[1]) w związku z § 9 ust. 2 i 3 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy - Zasady i tryb działania Rady Miejskiej w Pakości, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 5448)

Uchwała nr XXIX/298/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.[1]) w związku z § 9 ust. 2 i 3 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy - Zasady i tryb działania Rady Miejskiej w Pakości, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 5448)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (85kB) pdf
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

 
Uzasadnienie
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zgodnie z którym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
W myśl § 9 ust. 2 i 3 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy - Zasady i tryb działania Rady Miejskiej w Pakości, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 5448) na ostatniej sesji w roku Rada uchwala ramowy plan sesji na rok następny, określając podstawowe tematy sesji.
W każdym czasie Rada może dokonać zmian i uzupełnień w tematyce sesji.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:  
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Corocznie Rada Miejska w Pakości na ostatniej sesji w roku uchwala ramowy plan sesji na rok następny. Ramowy plan sesji na 2022 rok określa podstawową problematykę będącą tematem sesji.
W każdym czasie Rada  może dokonać zmian i uzupełnień w przedmiotowym planie pracy.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Oset

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 10:29:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72