Zarządzenie nr 167/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 18 października 2005w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zarządzenie nr 167/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 października 2005


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok z późn. zm., wprowadzić następujące zmiany:

  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 11 539 zł
  • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 25 795 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  • dokonać przeniesień między paragrafami na kwotę 2 978 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów 14 669 889 zł
po stronie wydatków 15 054 889 zł
deficyt 385 000 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (66kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 167/05 Burmistrza Pakości
z dnia 18 października 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zmiany przedmiotowego zarządzenia wynikają z:

  • przyjęcia środków dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
    • w kwocie 3 979 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr DBD-3101-67/05 z dnia 12 października 2005r., z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 23 października 2005r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
    • w kwocie 7 560 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr DBD-3101-70/05 z dnia 17 października 2005r., z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zmniejszenia środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 25 795 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-46/05 z dnia 12 października 2005r.,
  • wykonania kasowego budżetu.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 128 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr XIX/145/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:35:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2691