Uchwała nr XXI/204/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2020w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie gminy Pakość ”Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 )

Uchwała nr XXI/204/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie gminy Pakość ”

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 )


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika  do niniejszej uchwały.
                  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (2168kB) pdf
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
Michał Siembab

   
 
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji.
Uchwała dotyczy zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie gminy Pakość”.  
2. Omówienie podstawy prawnej.
Zgodnie  z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja w/w zadania prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego przez radę gminy.  
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem.
Uchwała nie wymaga konsultacji.  
4. Uzasadnienie merytoryczne.
Używanie narkotyków powoduje szkody zdrowotne i społeczne. Konieczne staje się więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia popytu i podaży tych środków, a także działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. W tym celu każdego roku opracowywany jest gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Pakość.  
5. Ocena skutków prawnych.
Uchwalenie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie gminy Pakość” rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Pakość. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok w dziale budżetowym ”Ochrona zdrowia”, w rozdziale ”Zwalczanie narkomanii” w wysokości 9.000 złotych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2021, 13:05:40)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 stycznia 2021, 13:12:00)
Zmieniono: poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 162