Zarządzenie nr 218/06 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 10 maja 2006w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Zarządzenie nr 218/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 maja 2006


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ) postanawia się,
co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok, wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
  na kwotę 44 166 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 • dokonać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
  na kwotę 122 353 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

 • po stronie dochodów 15 733 542 zł
 • po stronie wydatków 18 234 792 zł
 • deficyt 2 501 250 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (66kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 218/06
Burmistrza Pakości
z dnia 10 maja 2006r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Zmiany przedmiotowego zarządzenia wynikają z:

 • przyjęcia środków dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-10/06 z dnia 26 kwietnia 2006r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do 30 czerwca 2006r.,
 • wykonania kasowego budżetu.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póżn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:55:37)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:56:38)
Zmieniono: dopisanie załącznika nr 2 do pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2792