Zarządzenie nr 72/11Burmistrza Pakościz dnia 21 września 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Zarządzenie nr 72/11
Burmistrza Pakości
z dnia 21 września 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]) oraz § 13 ppkt b uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 8 048,00 zł 
 • przyjąć środki dotacji celowej w 852 Pomoc społeczna na kwotę 2 700,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 10 748,00 zł 
  • przeniesień na kwotę 12 406,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 31 665 209,72 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 24 120 551,72 zł
  a) dochody własne 14 718 687,00 zł
  b) subwencje  5 350 970,00 zł  
  c) dotacje celowe  4 050 894,72 zł    
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 624 017,72 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 7 544 658,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 6 907 739,00 zł
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3  6 672 604,00 zł        
  b) dochody ze sprzedaży majątku 632 834,00 zł      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 4 085,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2011 rok w wysokości 35 809 417,72 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 23 371 966,72 zł
  a) wydatki jednostek budżetowych 17 496 766,00 zł                       
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 137 013,92 zł
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 359 752,08 zł                         
  b) dotacje na zadania bieżące 933 505,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 321 499,72 zł 
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 171 536,00 zł        
  e) obsługa długu 448 660,00 zł 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 12 437 451,00 zł
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 437 451,00 zł
  w tym: programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3” 9 244 900,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 
c) Deficyt budżetu w kwocie 4 144 208,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie 2 376 295,00 zł   
 • wolnych środków w kwocie 1 767 913,00 zł  
d)   załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarżadzenia.
 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (97kB) pdf
Załącznik nr 2 (132kB) pdf
Załącznik nr 3 (147kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726.  
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 72/11
Burmistrza Pakości
z dnia 21 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok  
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2011r. wynika z konieczności:
 • zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 8 048,00 zł, decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD.3101-28/11 z dnia 5 września 2011r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r., 
 • dokonania przeniesień w planie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 2 000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia renowacji autopompy i jej zamontowanie w pojeździe gaśniczym marki STAR, 
 • dokonania przeniesień w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 9 280,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz bieżące funkcjonowanie palcówki oraz pismem Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości z przeznaczeniem na zakup nowych zabawek, kserokopiarki, mebli i wyposażenia do szatni dla grupy II, 
 • zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 2 700,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.52. 2011/19 z dnia 15 września 2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z póżn.zm.) – rezerwa celowa cz.83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2011r., 
 • dokonania przeniesień w planie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 126,00 zł, w związku z rozliczeniem wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 
 • dokonania przeniesień w planie wydatków dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 1 000,00 zł, w związku z koniecznością usunięcia awarii przyłącza wody w świetlicy wiejskiej w Rycerzewie.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 września 2011, 11:08:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1975