Uchwała nr I/2/2010RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 1 grudnia 2010w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w PakościNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz § 20 ust. 8 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz.972, z późn. zm.[2])

Uchwała nr I/2/2010
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 1 grudnia 2010


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz § 20 ust. 8 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz.972, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:  
 
§ 1. W wyniku tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości kadencji 2010-2014, Wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali:
1. p. Bernard Błaszak,
2. p. Mariusz Lewandowski.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225 
 
   
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr I/2/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 1 grudnia 2010 r.
 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości
 
W wyniku głosowania na I Sesji Rady Miejskiej w Pakości kadencji 2010-2014 Rada Miejska w Pakości dokonała wyboru dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w odrębnych głosowaniach tajnych.
W głosowaniach udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100 % składu rady.
W wyniku głosowania dotyczącego wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę  głosów za wyborem:
 1. p. Mariusz Augustyn - 0 głosów, 
 2. p. Bernard Błaszak - 7  głosów, 
 3. p. Jerzy Joachimiak - 1 głos, 
 4. p. Mariusz Lewandowski - 7 głosów.
Z uwagi na to, iż żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów przeprowadzono drugą turę głosowania. Głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę  głosów za wyborem:
 1. p. Bernard Błaszak - 8 głosów, 
 2. p. Mariusz Lewandowski - 7 głosów.
W wyniku głosowania  dotyczącego wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, głosów przeciw wyborowi kandydata oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów za wyborem:
 1. p. Mariusz Augustyn - 3 głosy,
 2. p. Mariusz Lewandowski - 8 głosów,
 3. p. Aleksander Mróz - 4 głosy.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Pakości Kadencji 2010-2014 wybrani zostali:
 1. p. Bernard Błaszak,
 2. p. Mariusz Lewandowski.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W myśl oraz § 20 ust. 8 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz.972, Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225) na pierwszej sesji, po wyborze rady nowej kadencji, rada wybiera w odrębnych głosowaniach ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2010, 11:30:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2775