Zarządzenie nr 180/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 sierpnia 2020w sprawie ustalenia stawki za 1 godzinę sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie dowozu do placówek oświatowych

Zarządzenie nr 180/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 sierpnia 2020


w sprawie ustalenia stawki za 1 godzinę sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie dowozu do placówek oświatowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 39 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje:
 
§1. Ustala się stawkę w wysokości 22,00 zł brutto za 1 godzinę sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie dowozu do placówek oświatowych.

§2. Traci moc zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Pakości z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek za sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą w trakcie dowozu na terenie gminy i miasta Pakość oraz wysokości stawki za kilometr w związku z kosztami przewozu ucznia niepełnosprawnego, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń

 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia Nr 180/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek za sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie dowozu do placówek oświatowych
 
Ustalenie stawki za 1 godzinę sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie dowozu do placówek oświatowych jest konieczne w związku z obowiązkami jakie nakłada na gminę ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm).
Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 5, 6 i 7 jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Jak również gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.
Natomiast na podstawie art. 39 ust. 3, 4 i 4a jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:
1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;
2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.
Obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.
Wobec powyższego ustalenie wysokości stawki za 1 godzinę sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu do placówek oświatowych jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 sierpnia 2020, 07:35:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215