Uchwała nr XVIII/128/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zbudowanej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, stanowiącej własność Gminy PakośćNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 108, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz.543, z 2001 r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 880, Nr141, poz. 1492).

Uchwała nr XVIII/128/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zbudowanej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 108, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz.543, z 2001 r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 880, Nr141, poz. 1492).


Rada Miejska
uchwala, co następuje;

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 3/148 o pow. 0,0664 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 26083.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Ryszard Kuflewicz

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XVIII/128/04 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 02.12.2004 r.

w sprawie; wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość.

Z nieruchomości określonej w niniejszej uchwale najemca wyprowadził się, i jest duże zainteresowanie jej nabyciem przez osoby fizyczne. nieruchomości. Zgodnie z art. 37 ust. 1 może być zbyta w drodze przetargu.
W tym celu, na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)wymagana jest uchwała Rady Miejskiej o przeznaczeniu tej nieruchomości do sprzedaży.
Zgodnie bowiem z powołanym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zwykłego zarządu, dotyczących w szczególności określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy.
W myśl art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 12:34:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3650