Uchwała nr XXXVIII/389/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2022w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 9, oznaczonej jako dz. nr 268/3, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz jej użytkownika wieczystegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1]) oraz art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXXVIII/389/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 9, oznaczonej jako dz. nr 268/3, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz jej użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1]) oraz art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Lipowej 9, oznaczonej jako dz. nr 268/3 o pow. ca 0,0651 ha, ewidencyjnie Bi (inne tereny zabudowane), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00011640/2, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815, z 2022 r. poz. 1846 i 2185. 
   
 
UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Lipowej 9, oznaczonej jako dz. nr 268/3 o pow. ca 0,0651 ha, ewidencyjnie Bi (inne tereny zabudowane), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00011640/2, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
W myśl art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 powołanej wyżej ustawy nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, między innymi jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.
W oparciu o art. 69 ww. ustawy na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Prawo własności nieruchomości opisanej w pkt 1 „Przedmiot regulacji” zostało wycenione na kwotę: 36.573,20 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 20/100), natomiast wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę: 12.435,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100). Cena nieruchomości do zbycia stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego i wynosi: 24.138,20 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści osiem złotych 20/100).
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku ze złożonym przez użytkownika wieczystego wnioskiem o nabycie na własność nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 9, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 268/3 o pow. ca 0,0651 ha, stanowiącej własność Gminy Pakość, zasadnym jest przeznaczenie jej na sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
5. Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie wpływ środków finansowych do budżetu Gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 grudnia 2022, 09:19:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25