Zarządzenie nr 250/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 sierpnia 2017w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2017r.

Zarządzenie nr 250/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 sierpnia 2017


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.1)) w związku z uchwałą Nr XIV/138/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2017r. niżej wymienione informacje Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2017r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości
za pierwsze półrocze 2017r.
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2017r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. 60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537.

Załączniki (1406kB) pdf


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 250/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 28 sierpnia 2017r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2017r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:
1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3,
3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 (104kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 września 2017, 07:48:02)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (8 września 2017, 07:52:02)
Zmieniono: Publikacja uchwały RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 479