Uchwała nr XXVII/251/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013-2029 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.–Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[2]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[3])

Uchwała nr XXVII/251/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.–Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[2]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[3])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013–2029, zmienionej uchwałą Nr XXI/184/2013 z dnia 26 lutego 2013r., Nr XXII/196/2013 z dnia 27 marca 2013r., Nr XXIII/207/2013 z dnia 28 maja 2013r.,Nr XXIV/222/2013 z dnia 27 czerwca 2013r., Nr XXV/234/2013 z dnia 18 września 2013r. i Nr XXVI/244/2013 z dnia 24 października 2013r., wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
Tadeusz Grupa

 
Załącznik nr 1 (372kB) pdf
Załącznik nr 2 (55kB) pdf
 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475,  Nr 238, poz. 1578, Nr 96, poz. 620, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.  
[3] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.
 
 

 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XXVII/251/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2013r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość
na lata 2013–2029
   
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Pakość na 2013 rok oraz w latach następnych oraz wprowadzenia zmian w  przedsięwzięciach, poprzez wpisanie nowego zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
 
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Pakość powinny być zgodne co najmniej w tym zakresie.
 
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.).
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 grudnia 2013, 11:49:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1183