Zarządzenie nr 257/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 maja 2021w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2020 rok

Zarządzenie nr 257/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 maja 2021


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2020 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2020 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik (480kB) pdf  
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
UZASADNIENIE
 
1. Przedmiot regulacji:
Podanie do publicznej wiadomości, o której mowa art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305). 
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie o którym mowa w art. 38 – informację obejmującą:
a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,
d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.  
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Burmistrz Pakości podaje w terminie do 31 maja 2021r. informację, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.  
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.
  
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 maja 2021, 13:45:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128