Uchwała nr XI/78/2011Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2011w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późń. zm.2)

Uchwała nr XI/78/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2011


w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późń. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustalić dopłaty do taryfy za zaopatrzenie w wodę, określonej przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości w „Taryfie  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość”, w wysokości:
  • 1.40 zł/m3 brutto dla grupy taryfowej C -  gospodarstwa domowe 
2. Dopłaty obowiązują przez jeden rok.
 
§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, Gmina Pakość przekazuje  Przedsiębiorstwu Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości, miesięcznie na konto Spółki, po uprzednim przedstawieniu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, faktury za zaopatrzenie w wodę.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033 i z 2009r. Nr 18, poz.97 i z 2010r. Nr 47, poz. 278   
UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/78/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2011r.
 
w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług  
 
Zaproponowana przez  Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Pakość na 2012r. została ustalona na poziomie wyższym od poziomu obowiązującego w 2011r.
Zadaniem Przedsiębiorstwa jest wypracowanie zysku, w konsekwencji czego taryfa została skalkulowana w sposób to umożliwiający. Gmina natomiast, jako podmiot o charakterze publicznym, nastawionym na ochronę interesów mieszkańców gminy, a nie na działalność gospodarczą, może za pośrednictwem swego budżetu odciążyć mieszkańców poprzez ustalenie dopłat.
Mając na względzie możliwości budżetowe gminy dokonano ustalenia dopłat do taryfy za zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych, tak by cena była jednakowa na terenie całej gminy. Ustalono dopłatę do zaopatrzenia w wodę dla odbiorców wody zakupionej od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie, tj. dla mieszkańców m. Giebnia, gm. Pakość.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 grudnia 2011, 14:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1826