Zarządzenie nr 272/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 25 sierpnia 2021w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2021r.

Zarządzenie nr 272/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 sierpnia 2021


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr XIV/138/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r. niżej wymienione informacje Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2021r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.), w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za pierwsze półrocze 2021r.,
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2021r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (18220kB) pdf

Opinia Reginalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Burmistrza Pakości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku (133kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne
Burmistrz Pakości przedstawia w terminie do 31 sierpnia 2021r. Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2021r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 sierpnia 2021, 07:54:10)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (13 września 2021, 08:29:35)
Zmieniono: Publikacja opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pakości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 110