Uchwała nr XXVIII/250/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2009w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Jankowskiej 4/4 oraz przy ul. Szkolnej 1/4 w Pakości oraz od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mogileńskiej 17/6 w Pakości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. [1]) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXVIII/250/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Jankowskiej 4/4 oraz przy ul. Szkolnej 1/4 w Pakości oraz od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mogileńskiej 17/6 w Pakości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. [1]) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyrazić zgodę na udzielenie dotychczasowemu najemcy - nabywcy nieruchomości lokalowej nr 4, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Jankowskiej 4 w Pakości - bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży w/w lokalu, oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę.

2. Wyrazić zgodę na udzielenie dotychczasowemu najemcy - nabywcy nieruchomości lokalowej nr 4, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 1 w Pakości - bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży w/w lokalu, oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę.

3. Wyrazić zgodę na udzielenie dotychczasowemu najemcy - nabywcy nieruchomości lokalowej nr 6, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę wraz z bonifikatą w wysokości 90% od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, która stanowi 25 % wartości udziału w gruncie, oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Tadeusz Grupa
 
 

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr  138, poz. 974,   i  Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
[2]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708, Nr 200, poz. 1600 i Nr 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468  i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i poz. 1281
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVIII/250/09
Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Jankowskiej 4/4 oraz przy ul. Szkolnej 1/4 w Pakości oraz od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu mieszkalnego  położonego przy ul. Mogileńskiej 17/6 w Pakości.
 
Nieruchomości lokalowe, położone przy ul. Jankowskiej 4/4, ul. Szkolnej 1/4 oraz przy ul. Mogileńskiej 17/6 w Pakości, stanowią własność Gminy Pakość.
Nieruchomość lokalowa nr 4 o pow. 48,31 m2, położona jest przy ul. Jankowskiej 4 w Pakości. W jej skład wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział we współwłasności w działce geodezyjnie oznaczonej nr 211/10, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 41663.
Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 35,50 m2  położony jest przy ul. Szkolnej 1 w Pakości. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział we współwłasności w działce geodezyjnie oznaczonej nr 78/5, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 26588.
Nieruchomość lokalowa nr 6 o pow. 47,10 m2, położona jest przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości. W jej skład wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 29960.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), omawiane nieruchomości zostaną zbyte w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w przedmiotowej kwestii wymagana jest uchwała Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na zbycie niniejszych nieruchomości. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Jednocześnie w myśl art. 68 ust 1 pkt. 7 i ust. 1a w/w ustawy oraz w nawiązaniu do wniosków najemców lokali, przy sprzedaży powyższych nieruchomości od ceny oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę oraz od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, stanowiącej 25 % wartości gruntu, zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90 %.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 stycznia 2010, 11:40:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2498