Uchwała nr IV/29/2003Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 lutego 2003w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2003Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr IV/29/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./


 Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

I. W uchwale Nr III/17/2002 z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 wprowadzić następujące zmiany:

 • zmniejszyć dotację celową w dz. 710 - Działalność usługowa, o kwotę - 2.000,00 zł,
 • zwiększyć dotację celową w dz. 853 - Opieka społeczna, o kwotę - 58.516,00 zł,
 • zmniejszyć dotację celową w dz. 853 - Opieka społeczna, o kwotę - 100,00 zł,
 • zmniejszyć udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, o kwotę - 44.784,00 zł,
 • zwiększyć część oświatową subwencji ogólnej, w dz. 758 - Różne rozliczenia, o kwotę - 4.524,00 zł,
 • zwiększyć część podstawową subwencji ogólnej w dz. 758 - Różne rozliczenia, o kwotę - 820,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

 • zmniejszyć planowane dochody w dz. 750 - Administracja publiczna, o kwotę - 5.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

 • dokonać przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, na kwotę - 209.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

 • dokonać przeniesień wydatków między działami, na kwotę 36.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

 • dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na 2003 r.,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.


II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów: 12.443.145,00 zł
po stronie wydatków: 12.443.145,00 zł

 § 2

Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok określono w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                           w Pakości
                                                                               Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr IV/29/2003
z dnia 20 lutego 2003 r.
Rady Miejskiej w Pakości

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r.


Zmiany uchwały budżetowej wynikają z:

 • ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone, realizowane w drodze porozumień oraz dotacji na zadania własne,
 • ostatecznej decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gmin oraz wysokości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • otrzymaniem dotacji na dodatki mieszkaniowe,
 • wykonania kasowego budżetu,
 • wyodrębnienia w budżecie gminy rozdziału 92116 - Biblioteka,
 • zmiany paragrafu dotacji, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( z par. 2580 na par. 2820),
 • zwiększenia dotacji dla Instytucji Kultury w związku z przejęciem od gminy wydawania gazetki lokalnej,
 • zmiany w załączniku nr 8, do uchwały budżetowej Nr III/17/2002 z dnia 20.12.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r., polegającej na wyłączeniu kwoty poręczeń z prognozowanych kwot długu na 2003 rok i lata następne.

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                          w Pakości
                                                                                    Ryszard Kuflewicz

 

Załącznik nr 1 (85kB) pdf
Załącznik nr 2 (62kB) pdf
Załącznik nr 3 (66kB) pdf
Załącznik nr 4 (66kB) pdf
Załącznik nr 5 (63kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (2 lipca 2003, 11:01:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3557