Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 grudnia 2010w sprawie wystąpienia Gminy Pakość z Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w InowrocławiuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm1) oraz § 56 ust. 1 Statutu Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2005 r. Nr 51, poz. 1013)

Uchwała nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010


w sprawie wystąpienia Gminy Pakość z Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Inowrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm1) oraz § 56 ust. 1 Statutu Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2005 r. Nr 51, poz. 1013)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Gmina Pakość występuje z Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Inowrocławiu.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
 
Tadeusz Grupa

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009r. Nr 1458 i Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146  i Nr 106, poz. 675 
 
 
   
UZASADNIENIE
do uchwały nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010 r.
 
w sprawie wystąpienia Gminy Pakość z Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin  z siedzibą w Inowrocławiu.                   
                                              
Utworzenie Kujawsko- Pałuckiego Związku Miast i Gmin miało na celu skoordynowanie i zintensyfikowanie  działań jego członków na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju turystyki, pozyskiwania inwestorów, a także współdziałania w sferze administracyjnej, oświatowej, kulturalnej, środków masowego przekazu oraz kontaktów z zagranicą. 
Sprawnej realizacji powyższych celów służyć miało wspólne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, których odpowiednie zainwestowanie powinno też przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia w regionie.
Wymienione cele nie są przez Związek realizowane w ogóle bądź w zadowalającym stopniu. W konsekwencji wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Inicjatorem podjęcia przedmiotowej uchwały jest Burmistrz Pakości.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi § 56 ust. 1. Statutu Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2005 r. Nr 51, poz. 1013), zgodnie z którym  członek Związku może wystąpić ze Związku na podstawie uchwały podjętej przez radę gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2011, 14:32:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2200