Uchwała nr II/12/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. na terenie gminy Pakość”. Na podstawie art. 10 ust. 2 - ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

Uchwała nr II/12/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. na terenie gminy Pakość”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 - ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. na terenie gminy Pakość, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
                   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Załącznik (313kB) pdf

 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr II/12/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. na trenie gminy Pakość”
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja w/w zadania prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego przez radę gminy. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 marca 2015, 11:09:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 584