Uchwała nr XII/103/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)

Uchwała nr XII/103/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2020–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnić burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych Konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr V/44/2019 z dnia 28 marca 2019r., Nr VIII/67/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., Nr IX/78/2019 z dnia 26 września 2019r. oraz Nr XII/106/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Załączniki (3906kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Michał Siembab
UZASADNIENIE

Przedmiot regulacji:
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034.

Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.

Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej w określonym horyzoncie finansowym Gminy Pakość, a także jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.

Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 grudnia 2019, 10:52:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 394