Uchwała nr XXVII/239/09RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na 2010 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2 )

Uchwała nr XXVII/239/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2 )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:
  1. przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki (od każdej osoby), małych ilości warzyw, kwiatów, płodów rolnych oraz innych produktów 11,00 zł, 
  2. przy sprzedaży z zajmowanego jednego stanowiska handlowego 26,00 zł. 
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty w trybie inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się Pana Wojciecha Dąbrowskiego.
3. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/239/09
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na 2010 rok.

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem określenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania, poboru, termin płatności i wysokość stawki opłaty targowej oraz może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 grudnia 2009, 11:52:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2197