Uchwała nr XXIX/297/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Pakości Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.[1]) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXIX/297/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.[1]) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustalić radnym Rady Miejskiej w Pakości miesięczne diety, naliczane od podstawy określonej w ust. 2, w wysokości:
1) Przewodniczący Rady – 75%,
2) Wiceprzewodniczący Rady – 51%,
3) Przewodniczący Komisji problemowej – 48%,
4) radny – 45%.

2. Podstawą do naliczenia należnej diety jest wartość odpowiadająca 50% kwoty stanowiącej 2,4-krotność kwoty bazowej, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).

3. Jeżeli radny nie bierze udziału w pracach Rady lub jej Komisji, z miesięcznej diety dokonuje się potrąceń, w następujących wysokościach:
1) za każdą nieobecność na sesji Rady po 50%,
2) za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji po 25%.

4. Łączna wysokość obniżenia diety radnego w jednym miesiącu nie może przekroczyć wysokości przysługującej radnemu diety.

5. Dieta nie ulega obniżeniu, jeżeli nieobecność na sesjach lub posiedzeniach Komisji jest wynikiem delegowania radnego przez Przewodniczącego Rady do wykonywania innych czynności.

6. Diety wypłaca się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.

7. Podstawą wypłacenia miesięcznej diety jest uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rady, potwierdzone podpisem radnego na liście obecności.
 
§ 2. 1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800, z późn. zm.).

2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości w poleceniu wyjazdu służbowego.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący Rady. 

4. Rozliczenie kosztów podróży przez radnego musi być dokonane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
 
§ 3. 1. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Pakość.

2.  W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w wysokości:

1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
2) dla motocykla – 0,2302 zł,
3) dla motoroweru – 0,1382 zł.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej  
Tomasz Oset


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003r. Nr 33 poz. 280.
 
 
Uzasadnienie
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała określa wysokość i zasady przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Pakości.  
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zgodnie z którym na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, przy czym rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.  
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym radnemu Rady Miejskie w Pakości przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę.
W związku z wejściem w życie od 1 listopada br. nowelizacji ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która przewiduje znaczny wzrost maksymalnej wysokości diet radnych oraz z uwagi na fakt, iż od roku 2017 wysokość diet nie uległa zmianie, podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Oset

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 10:25:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103