Zarządzenie nr 382/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 8 września 2022w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Zarządzenie nr 382/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 września 2022


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 559, z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej
w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2023r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pakość, kierowników Referatów Urzędu Miejskiego w Pakości do złożenia materiałów planistycznych do 30 września 2022r.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik (272kB) pdf  
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń
 

 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 382/2022 Burmistrza Pakości z dnia 8 września 2022r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2023 rok 
 
1. Przedmiot regulacji:
Określenie podstawowych parametrów i wskaźników niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2023 rok.  
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 559, z późn. zm.), wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, Burmistrz Pakości określa podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na kolejny rok.  
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.  
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2023 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych.
Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.  
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.  
 
Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 września 2022, 11:16:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77