OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - wydawania zaświadczeń/oświadczeń, naliczanie i zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest GMINA PAKOŚĆ (adres: ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, tel. 52 566 50 24) reprezentowana przez Burmistrza Pakości.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydawania zaświadczeń/oświadczeń, naliczania i zmian opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dn.29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dn. 16.11.2006r. o opłacie skarbowej, ustawy z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dn. 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy z dn. 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

metryczka


Wytworzył: Inspektor Ochrony Danych (2 lipca 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (4 lipca 2019, 08:49:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461