Uchwała nr II/13/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 10 grudnia 2002w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianą w Dz. U. Nr 200 poz. 1683/

Uchwała nr II/13/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002


w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianą w Dz. U. Nr 200 poz. 1683/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustalić stawkę podatku od posiadania psów na terenie miasta:

a/ od pierwszego psa 35,00
zwalnia się z obowiązku płatności podatku właścicieli jednego psa przeznaczonego do pilnowania budynku jednorodzinnego

b/ od drugiego psa i każdego następnego 35,00


2.Ustalić podatek od posiadania psów na terenie wsi:
a/ od pierwszego psa 35,00
zwalnia się z obowiązku płatności podatku właścicieli jednego psa do pilnowania nieruchomości

b/ od drugiego i każdego następnego 35,00

3. Stawki podatku od posiadania psów dla osób posiadających gospodarstwa rolne:

a/ od trzeciego i każdego następnego 35,00

§ 2

Podatek płatny jest bez wezwania przy szczepieniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2003 r.

§ 3

1. Zarządza się pobór podatku w trybie inkasa .
2. Na inkasenta wyznacza się: LECZNICĘ DLA ZWIERZĄT STANISŁAW I MAREK GRUDZIŃSCY, UL. BARCIŃSKA 58, PAKOŚĆ.
3. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 30% od zainkasowanego podatku.


§ 4

Inkasent winien rozliczyć się z zainkasowanego podatku do dnia 15 lipca 2003 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr II/13/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru


              Wyżej wymienioną uchwałę podejmuje się w celu pobierania podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy. Górna stawka podatku została określona w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. nr 200 z 2002 r. poz. 1683/ i wynosi 50 zł.
              Wysokość stawki na rok przyszły pozostawiono bez zmian czyli w wysokości 35 zł od psa, uzasadniając to wystarczającym podatkiem jaki obowiązywał w roku 2002.

 

                                                                                                         Burmistrz
                                                                                                  Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 09:52:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4532