Uchwała nr III/18/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 grudnia 2002w sprawie odwołania Pani Danuty Moritz ze stanowiska Sekretarza Gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr III/18/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2002


w sprawie odwołania Pani Danuty Moritz ze stanowiska Sekretarza Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołać, na wniosek Burmistrza Pakości, z dniem 31 grudnia 2002 roku Panią Danutę Moritz ze stanowiska Sekretarza Gminy Pakość.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 31 grudnia 2002 r.

 

 

                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                             w Pakości
                                          Ryszard Kuflewicz

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr III/18/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie odwołania Pani Danuty Moritz ze stanpowiska Sekretarza Gminy Pakość.


        Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, rada gminy powołuje i odwołuje Sekretarza Gminy na wniosek Burmistrza.
        W głosowaniu jawnym większością głosów 9 "za", 6 głosów "przeciw" i brakiem głosów wstrzymujących się, Rada Miejska w Pakości odwołała P. Danutę Moritz z funkcji Sekretarza Gminy Pakość.

 

                                        Burmistrz
                                    Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (20 czerwca 2003, 11:43:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3366