Zarządzenie nr 263/2013BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 września 2013w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Zarządzenie nr 263/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 września 2013


w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[2]) oraz § 13 ppkt b uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 34 983,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 34 983,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę 63 763,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 31 782 640,20 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 28 130 202,20 zł
  a) dochody własne 17 514 281,00 zł;
  b) subwencje 5 723 259,00 zł;
  c) dotacje celowe 4 892 662,20 zł, w tym na:    
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;      
 2. dochody majątkowe w kwocie 3 652 438,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 352 438,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 181 320,00 zł 
  b) dochody ze sprzedaży majątku 2 000 000,00 zł      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 300000,00 zł”             
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 34 276 093,20 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 700 637,20 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 20 709 698,49 zł;      
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 899 382,78 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 810 315,71 zł;      
  b) dotacje na zadania bieżące 1 062 524,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 914 467,94 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  277 882,77 zł;
  e) obsługa długu 736 064,00 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości  6 575 456,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 575 456,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 853 468,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 493 453,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 1 877 311,00 zł;
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;
 • wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł.  
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok określono w załączniku Nr 1, 1a oraz 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 

Załącznik nr 1 (91kB) pdf
Załącznik nr 1a (124kB) pdf
Załącznik nr 2 (134kB) pdf  
 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.  
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 263/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 30 września 2013r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2013r. wynika z konieczności:  
 • zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 34 983,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60. 2013/19 z dnia 18 września 2013r.z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październiki 2013r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 76 ustawy budżetowej na 2013r., 
 • przeniesienia w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 20 000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu kamienia wapiennego niezbędnego w celu uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg gminnych oraz środków impregnujących do konserwacji mostu w m. Kościelec, 
 • przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 19 600,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii, opłatę komorniczą, składkę PFRON, dostęp do sieci Internet oraz wypłaty ekwiwalentu dla pracowników robót publicznych,
 • przeniesienie w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 14 800,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości w związku z bieżącymi rachunkami centralnego ogrzewania, zużyciem wody i energii elektrycznej oraz kosztami usług pozostałych, 
 • przeniesienia w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 863,00 zł zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Pakości z przeznaczeniem  na wypłatę umowy zlecenie dla osoby prowadzącej terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach w ramach projektu systemowego „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 
 • przeniesienia w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  na kwotę 8 000,00 zł, w związku z koniecznością opłacenia wynajmu podnośnika koszowego w celu dokonania cięć pielęgnacyjnych drzew oraz wycinki drzew z terenu miasta i gminy Pakość, 
 • przeniesienia w planie wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 500,00 zł w związku z utrzymaniem Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885  z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.  
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 października 2013, 10:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1664