Uchwała nr XXXVIII/391/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2022w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. nr 371, położona w obrębie 2, m. Pakość, stanowiącej własność osoby fizycznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1])

Uchwała nr XXXVIII/391/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. nr 371, położona w obrębie 2, m. Pakość, stanowiącej własność osoby fizycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. nr 371, o pow. ca 0.0477 ha, położonej w obrębie 2, m. Pakość, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00015828/2, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność osoby fizycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem uchwały jest odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. nr 371, o pow. ca 0.0477 ha, położonej w obrębie 2, m. Pakość, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00015828/2, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność osób fizycznych, z przeznaczeniem pod budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz z uwagi na posadowienie w niej odcinków sieci wodociągowej.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona jako dz. nr 371, o pow. ca 0.0477 ha, położona w obrębie 2, m. Pakość, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00015828/2, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowi własność osoby fizycznej. Nabycie przedmiotowej działki podyktowane jest budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz faktem, posadowienie w niej odcinków sieci wodociągowej.
5. Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie przejęcie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na rzez Gminy Pakość.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 grudnia 2022, 09:21:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27