Uchwała nr II/10/2006Rady Miejskiej w Pakościz dnia 6 grudnia 2006w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2007Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm1) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/10/2006
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm1) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r., przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Pakość na rok 2007, na kwotę 28,00 zł za 1 kwintal.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa


metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 stycznia 2007, 11:15:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3772