Uchwała nr XXVIII/280/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2021w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo – składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 53/25, stanowiącej własność Gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXVIII/280/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2021


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo – składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 53/25, stanowiącej własność Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo – składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 53/25, o pow. ca 0,2862 ha, ewidencyjnie Br-RII (grunty rolne zabudowane klasy II), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00039857/8, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność Gminy Pakość. 2. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski


1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 815.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo – składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 53/25, o pow. ca 0,2862 ha, ewidencyjnie Br-RII (grunty rolne zabudowane klasy II), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00039857/8, stanowiącej własność Gminy Pakość.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z art. 37 ust. 4 zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku ze złożonym przez osobę fizyczną wnioskiem dotyczącym dzierżawy, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo – składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 53/25, o pow. ca 0,2862 ha, ewidencyjnie Br-RII (grunty rolne zabudowane klasy II), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00039857/8, stanowiącej własność Gminy Pakość, z przeznaczeniem na cele rolnicze – przechowywanie płodów rolnych, zasadnym jest wydzierżawienie wnioskowanej nieruchomości.
5. Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie możliwość korzystania z nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz wpływ środków finansowych z czynszu dzierżawnego do budżetu Gminy Pakość.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 grudnia 2021, 10:16:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78