Zarządzenie nr 217/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 26 maja 2017w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016 rok

Zarządzenie nr 217/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 maja 2017


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 

Załącznik (173kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935. 
 
 

UZASADNIENIE 
do Zarządzenia Nr 217/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 26 maja 2017r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016 rok 

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), zgodnie z którym  Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki; kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 maja 2017, 08:29:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417